Kuranta kvanto de vort-artkoloj: /55000  

Авантей [1:41]

Авантей, (Авандэj) nоm. рr. viri., лич. имя муж. T. VI. Авантейĕн мăн кĕллиленĕ, вăталăх Авантейĕн кĕлиленĕ, кĕçĕн Авантейĕн кĕлиленĕ, Tури Авантейĕн кĕлиленĕ. Старший жертвоприимец Авандея, средний жертвоприимец Авандея, младщий жертвоприимец Авандея; верхний (нагорный) жертвоприимец Авандея. B Чув. яз. им. 24, Авандей, языч. имя мужч.