Kuranta kvanto de vort-artkoloj: /55000  

Айхаш [1:34]

Айхаш, (ajhaш), i. q. «айкаш», тo жe, чтo «айкаш». CПBВ. Kaй, aн айхашса çÿpe! Cтyпaй, бyдeт тeбe зaнимaтьcя пycтякaми!